2010 Honda Odyssey MPG Estimates

2010 Honda Odyssey Estimated MPG sticker