run off coke

graph showing how long it takes to run off a coke